ม.ศรีปทุม จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นปีที่ 5 สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2556/ 2557

15 พ.ย. 2556

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2556 / 2557 โดยภายในงาน ได้รับเกรียรติจาก ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ วังจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม สรุปวิเคราะห์ผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2556/2557  ในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลปีที่ผ่านมาของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน และนำเสนอผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2556/2557 ตามลำดับ ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน