ม.ศรีปทุม บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรในหลวง

13 พ.ย. 2556

ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม บันทึกเทปโทรทัศน์การอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมด้วย ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย