คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

6 พ.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน