แถลงการณ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

7 พ.ย. 2556

แถลงการณ์คณะนิติศาสตร์-มศป