ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

2 พ.ย. 2556

เพื่อน้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงานพิธีเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เปิดเผยว่า เพื่อน้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีกำหนดจัดงานพิธีเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศล  แด่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  ดังกำหนดการต่อไปนี้

10.00 น.  ผู้บริหาร  คณาจารย์  ผู้มีเกียรติ  และนักศึกษา  พร้อมกัน  ณ สถานที่จัดพิธี ทั้ง 2 แห่ง

-  บริเวณ Event Hall  ชั้น  1 อาคาร  40  ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม   (บริเวณพิธี)

-  บริเวณชั้นล่าง อาคารสยามบรมราชกุมารี

10.30 น.  ประธานในพิธี    จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

- จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย    ถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร      สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- ประธานสงฆ์ให้ศีล

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  10  รูป  สวดพระพุทธมนต์

- เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม

- เจ้าภาพทอดผ้าสดับปกรณ์

- พระสงฆ์สดับปกรณ์

- ประธานในพิธีกรวดน้ำ

- พระสงฆ์อนุโมทนา

- ประธานในพิธีกราบพระพุทธรูป  และกราบพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

- พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดตั้งซุ้มถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19   ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า  และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายสักการะพระรูปและลงนามถวายความอาลัย ได้ทุกวัน