ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา ม.ศรีปทุม ร่วมถวายอาลัยฯ

1 พ.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราพร ลีละวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  พร้อมด้วยอาจารย์ไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำเจ้าหน้าที่ บุคลากร   ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  และสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน