มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ถวายอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19

31 ต.ค. 2556
รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น