ม.ศรีปทุม ร่วมน้อมถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

29 ต.ค. 2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โดยมี อาจารย์ภาวิน สุทธินนท์ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศามตร์ ร่วมถวายอาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน