ม.ศรีปทุม ร่วมน้อมถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

28 ต.ค. 2556

รองอธิการบดี อาจารย์เปรมจิตต์ เสาวคนธ์ ,คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ,คณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19