เชิญผ้ากฐินฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2556

22 ต.ค. 2556

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานผ้ากฐิน ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย อาจารย์ อรนุช อุตสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เชิญผ้ากฐินฯ