ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2557

16 ต.ค. 2556

มหาวิทยาลัย ศรีปทุมขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษา  พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –  6 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท

รศ. ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีปทุม ขอนแก่น   เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ขอนแก่น  มอบโอกาสทางการศึกษา ทุนสนับสนุน มูลค่าทุนสูงสุด 30,000 บาท แก่นักเรียน นักศึกษาที่สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในคณะต่างๆ ได้แก่  คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  ,คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, คณะบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี ,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ , คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสูตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่ต้องสอบข้อเขียน

รศ. ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีปทุม ขอนแก่น   กล่าวเพิ่มเติมว่า  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)วิธีการสมัครเรียนมี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก สมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 1  ชั้น 1 ห้อง 1-107 โทร. 043-224111 และช่องทางที่ 2  สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2556 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น.