การบินไทย กล่าวชมเชยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม มีคุณภาพ

11 ต.ค. 2556

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือชมเชยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดหน่วยธุรกิจภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้กล่าวชมเชยว่า “นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจแก่หน่วยงาน รวมทั้งมีวินัยด้านความประพฤติเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับเรื่องการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุมรุ่นต่อไป”