มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ม.ศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๖

7 ต.ค. 2556

ในวโรกาสฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้ากฐิน ให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ น.

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วันรวมตั้งกองมหากฐินและตั้งกฐินสามัคคี  (ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ  เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๙ น.  ตั้งกองมหากฐิน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
และตั้งกฐินสามัคคีสมทบ ณ วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
เวลา ๑๖.๐๙ น.  เชิญกฐินแต่ละกอง แต่ละกลุ่มตั้งสมโภช ที่ศาลาไม้พันปี วัดป่าแสงอรุณ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมโภช

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
วันทอดถวายกฐินสามัคคี  (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๗.๐๙ น.  ทำบุญตักบาตร ณ ถนนภูมิธรรม หน้าวัดป่าแสงอรุณ
เวลา ๐๗.๒๙ น.  ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ทั้งวัด
เวลา ๐๘.๐๙ น.  เชิญกองมหากฐินเวียนรอบสิมอีสาน
เวลา ๐๙.๒๙ น.  ทอดถวายมหากฐิน เสร็จแล้ว แจกวัตถุมงคล เป็นเสร็จพิธี

สอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ห้อง ๕๐๓ ชั้น ๕  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ( อาคาร๑๐ ) โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ต่อ ๒๑๓๘