คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สร้า้งชื่อเสียง

4 ต.ค. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบประกาศนียบัตร ให้กับนายวิชช์ชาญ หวานชิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่5 ในฐานะนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
ภายหลังได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิทยานิพนธ์ ในกิจกรรม Architecture &Design Contest และได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับโอกาสในการทำงานกับสถาปนิกที่มีชื่อเสียง ที่มีผลงานในระดับโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการทางสถาปัตยกรรม โดยได้รับอนุญาตให้ทำงานในสำนักงาน Zaha Hadid Architects ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในงานพิธีครอบครูและไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ปีที่ 20 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม