ม.ศรีปทุม มอบโอกาสทางการศึกษาสูงสุด 30,000บาท พร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2557

1 ต.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนทุนการศึกษา  พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –  6 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมมอบโอกาสทางการศึกษา ทุนสนับสนุน มูลค่าทุนสูงสุด 30,000 บาท แก่นักเรียน นักศึกษาที่สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในคณะต่างๆ ได้แก่ Sripatum International College คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะบัญชี ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่ต้องสอบข้อเขียน

ทั้งนี้ คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้แก่ Sripatum International College ได้แก่ Bachelor of Arts  -  International Business Communication, Bachelor of Arts  -  English and Chinese for Business Communication, Bachelor of Arts  -  Media and Marketing Communication, Bachelor of Arts  -  Airline Business **, Bachelor of Business Administration  -  International  Hospitality Management และ Bachelor of Business Administration – Logistics  and Supply Chain Management คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด, สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาการออกแบบการสื่อสารออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก, สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในส่วน คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะนิติศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และคณะบัญชี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสมัครเรียนได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)วิธีการสมัครเรียนมี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก สมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 10 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 1  ชั้น 1 ห้อง 1-107 โทร. 043-224111 และช่องทางที่ 2  สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2556 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดสงขลา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระยอง จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วันที่ 21 ธันวาคม 2556  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช กล่าวทิ้งท้าย…#