ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555

2 ก.ย. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในงาน”การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555″ โดยมีรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา และประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกรรมการ  จัดโดย สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม