“แสดงความยินดีครบรอบ 109ปี กรมยุทธโยธาทหารบก”

30 ส.ค. 2556

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบกระเช้า ดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 109 ปีกรมยุทธโยธาทหารบก  โดยมีพล.ต.วิวรรธน์ สุชาติ เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ กรมยุทธโยธาทหารบก