งานประกาศผลการประกวด โครงการนักศึกษาไทยกับอาเซียน “WE ARE THE ASEAN”

3 ก.ค. 2556

คณะกรรมการด้านพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานประกาศผลการประกวด โครงการนักศึกษาไทยกับอาเซียน  “WE ARE THE ASEAN” วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556  เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ  Event Hall  อาคาร 40 ปี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำหนดการ
12.00 – 13.00 น. นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน
13.00 – 13.30 น. พิธีเปิดงานประกาศผลการประกวด  โครงการนักศึกษาไทยกับอาเซียน
13.30 – 13.45 น. ตัวแทนคณะกรรมการให้แนวคิดเกี่ยวกับงานเขียน
13.45 – 14.15 น. แสดงผลงาน สื่อวิดิทัศน์ ที่เข้ารอบ  
14.15 – 14.30 น. ตัวแทนคณะกรรมการให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อวิดิทัศน์ 
14.45 – 15.30 น. ประกาศผลการประกวด และมอบรางวัล 
15.30 – 16.00 น. ประธานกล่าวปิดงานและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก