แห่ร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 กว่า 2 พันคน หนุนอุดมศึกษาจัดสหกิจฯนานาชาติเต็มตัว

13 มิ.ย. 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ 9 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส”  ณ อีเวนต์ ฮอลล์ 106 A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน  ท่ามกลางผู้เข้าชมงานกว่า 2,000 คน

ภายในงานได้จัดกิจกรรมแสดงถึงความก้าวหน้าของสหกิจศึกษาไทยและนานาชาติและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งในประเทศและในระดับนาชาติ  อาทิ   การเสวนาในหัวข้อ  “สหกิจศึกษานานาชาติ รู้ชัด ปฏิบัติได้”,การนำผลการประเมินสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน,แบ่งปันประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ,การแสดงปาฐกถา โดย Ms.Keiko Saito ประธานศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่นและกรรมการสมาคมสหกิจศึกษาโลก ในหัวข้อ สหกิจศึกษานานาชาติ : ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ ฯลฯ  การแสดงนิทรรศการ “สหกิจศึกษาไทย  กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” และการนำเสนอโครงงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าชมงานทั่วไปจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จำนวน 11 รางวัล  ประกอบด้วย รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่ นายณัชติพงศ์ อูทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,สถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัทไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด, ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด, ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ได้แก่ นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด,โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การออกแบบเครื่องหยอดกาวแกนหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ ของนายศราวุฒิ บุญอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ได้แก่ การศึกษาประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ การพัฒนา m-Commerce Application บน IOS นายณัฐวุฒิ เหมะธุลิน มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ได้แก่ Mr.Abdulhakim Dueramaeng และ Mr.Abdulrahim Dasing  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ในชื่อโครงงานสรุปกฎหมายแรงงานของรัฐสุลต่านโอมาน และวิจัยสถานการณ์แรงงานไทยในรัฐสุลต่านโอมาน         

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  กล่าวว่า การรวมตัวของประชาคมอาเซียน จะทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและภาวะการมีงานทำ รวมทั้งตลาดแรงงานในประเทศและในภูมิภาคเปลี่ยนไป  ซึ่งอุดมศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมรับมือและรู้จักใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษานานาชาติเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล  นอกจากนี้การส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศและรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาฝึกสหกิจศึกษาในไทยจะทำให้บัณฑิตของเราได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาชีพและการดำรงชีวิตที่เป็นพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการใช้ภาษาต่างประเทศ   ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา  และการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน รวมไปถึงการปฏิรูปหลักสูตรทุกระดับให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการสร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาเพื่อสร้างวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและทำงานข้ามชาติได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ระบบสหกิจศึกษาเป็นการผสมผสานการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการฝึกประสบการณ์จริงจากการทำงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  รวมถึงการบูรณาการการจัดการศึกษากับการทำงานอย่างเป็นระบบ  การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสหกิจศึกษาของประเทศ และนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน ซึ่งปีนี้เราใช้แนวคิดว่า “สหกิจศึกษาไทย : กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” นั่นก็คือสหกิจศึกษาจะเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศในประชาคมอาเซียนพลัสทั้งในด้านองค์ความรู้  วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีระหว่างกันโดยผ่านการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่จัดสหกิจศึกษานานาชาติแล้วไม่น้อยกว่า 97 สถาบัน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสหกิจศึกษานานาชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถทำงานได้ทั่วโลก

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวว่า ระบบสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความพร้อมให้แก่บัณฑิตก่อนออกไปทำงาน ซึ่งในอเมริกาและยุโรปมีมานานกว่า 100 ปีแล้ว  ส่วนในประเทศไทยเกิดขึ้นประมาณ 20 ปี และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราได้ขยายงานสหกิจศึกษาไปสู่นานาชาติ โดยได้จัดให้มีการประชุมนานาชาติ ICCW 2011 และได้มีการลงนามความร่วมมือกับสมาคมสหกิจศึกษาอาฟริกาใต้ หรือ SASCE  และการสำรวจสถานภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ ASEAN Co-op Network  รวมไปถึงการจัดตั้งสำนักงานย่อยของสมาคมสหกิจศึกษาโลกหรือ WACE ISO@SUT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อขับเคลื่อนระบบสหกิจศึกษาของประเทศ จะเห็นว่าเราได้ขับเคลื่อนระบบสหกิจศึกษาเพื่อให้สู่นานาชาติมาตลอด รวมถึงการจัดงานสหกิจศึกษาไทยในปีนี้ที่เราใช้แนวคิดการจัดงานว่า “สหกิจศึกษาไทย : กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” เพราะเห็นว่าอุดมศึกษาของเราได้จัดสหกิจศึกษาในประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว จึงควรพัฒนาไปสู่การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษากับอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน พลัสก่อน จากนั้นค่อยขยายต่อไปยังประชาคมโลก