“รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ”

7 มิ.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่รางวัลจากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ในงานวันสหกิจศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ.2556 จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย   และเครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ณ Event Hall 106 A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา