“แสดงความยินดี กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

7 มิ.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2556  ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  ,นายอนุชิต วรรณวิชิต,นายสากล สีดาวงษ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลโครงงาน ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรมพนักงาน ,นายวัจนกร มวลประสิทธิพร,นายปฐมพงษ์ หลวงพันธ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ได้รับรางวัลโครงงาน ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงานการผลิตงานโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ร้านแต่งมอร์เตอร์ไซด์ X-Speed ,นางสาวชลธิชา อาพันแสง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลโครงงานผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงานกราฟฟิคดีไซน์และผู้ดูแลเว็บไซต์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  และนายศุภกร รักวงษา ,น.ส.ปวีณา คงมั่น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน ลานจอดรถอัจฉริยะ จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย   และเครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ   ณ Event Hall 106 A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา