“เสวนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา”

29 พ.ค. 2556

สำนักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด โครงการเสวนา เรื่อง “ความสาเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา”  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม