อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

22 พ.ค. 2556

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร 0-2579-1111 ต่อ 1335

08.30 – 9.00 น.      ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.    การบรรยายทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทั้งของ สกอ.และสมศ.  ช่วงที่ 1  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค

10.30 – 10. 45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.45 น.  การบรรยายทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทั้งของสกอ.และสมศ.  ช่วงที่ 2   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค

11.45 – 12.00 น. ถาม – ตอบ

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ convention 2 ชั้น 4