“ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีโครงข่าย Network”

21 พ.ค. 2556

ดร.ธนา สุขวารี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จำนวน60 คน มาศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการโครงข่าย (Network Management System:n NMS) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ โดยมีดร.รัฐนันทน์ นันทิยะกุล วิทยากร และทีมงานจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล  ณ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ