รางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับชาติ ประจำปี 2556 จากนิด้า

20 พ.ค. 2556

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับชาติ ประจำปี 2556 (สาขาบริหารธุรกิจ) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จากอธิการบดี ในวันสถาปนาสถาบันครบรอบ 47 ปี จากบทความวิจัยเรื่อง “Supply Chain Management, Supply Performance and Total Quality Management: An Organizational Characteristic Analysis” ในInternational Journal of Organizational Analysis ตีพิมพ์โดย Emerald Group Publishing  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2013 Excellent Research Paper Award 2013 (National Level)

Dr. Assadej Vanichchinchai, Director of Ph.D and MS programs in Logistics and Supply Chain Management, has recieved “2013 Excellent Research Paper Award (National Level) in Business Management category” from National Institute for Development Administration (NIDA) on 47th Anniversary of NIDA from paper “Vanichchinchai, A. (accepted). Supply Chain Management, Supply Performance and Total Quality Management: An Organizational Characteristic Analysis. International Journal of Organizational Analysis” publish by Emerald Group Publishing