“รางวัลส่งเสริมคุณธรรม พระพุทธศาสนา”

9 พ.ค. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับโล่จากพระธรรมสุธี  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ ความดี ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สาขาพระพุทธศาสนา ในงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา