เชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556

1 พ.ค. 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย เตรียมพร้อมจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 17.00 น. ณ  Event Hall 106 A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานให้นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ และมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ จำนวน 11รางวัล ได้แก่ สถานศึกษาดีเด่น 1 รางวัล สถานศึกษาดาวรุ่ง 1 รางวัล สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 1 รางวัล สถานประกอบการดีเด่นขนาดใหญ่และขนาดกลาง / ย่อม 2 รางวัล ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 2 รางวัล โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2 รางวัล นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 1รางวัล และนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 1 รางวัล 

กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการ “สหกิจศึกษา : กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียน พลัส” และร่วมฟังการเสวนา “สหกิจศึกษานานาชาติ : รู้ชัด ปฏิบัติได้” ซึ่งจะได้ทราบถึงระเบียบการเข้าเมืองในอาเซียนพลัส ปัญหาและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแก้ไขปัญหาฯ, เสวนา “การนำผลการประเมิน สหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน”, เสวนาแบ่งปันประสบการณ์ “การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ” และ Co-op Clinic: Burning Questions ตอบทุกปัญหากับสมาคมสหกิจศึกษาไทย

หากคุณกำลังมองหาบัณฑิตคุณภาพเข้าร่วมองค์กร ช่วยเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน  เชิญลงทะเบียนร่วมงานฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤษภาคม 2556  ทาง www.QR-regiter.siam.edu สอบถาม โทร. 0 2867 8000 ต่อ 5153 และ 0 2610 5442-3 (ไม่มีการรับลงทะเบียนหน้างานในวันงาน)

 คลิกดูกำหนดการ

 **คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2556 (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)