รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์

2 เม.ย. 2556

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งปีนี้มีบุคคล องค์กร และหน่วยงานเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 81 ราย ณ ห้องบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ