พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย–เทค ปีการศึกษา 2555

28 มี.ค. 2556

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยในเครือไทย – เทค ประจำปีการศึกษา 2555 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,029 คน ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม  2556 ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   กรุงเทพมหานคร

07.30  น.  – นักเรียนรายงานตัว  บริเวณชั้นล่าง  อาคารสยามบรมราชกุมารี
               - นักเรียนทุกคนพร้อมกัน  ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 
10.30 น.   - ประธานในพิธี นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  เอกชน) ถึงบริเวณพิธี
               - นางสาววนิดา  สกุลเจริญไพโรจน์   ประธานกรรมการกลุ่มวิทยาลัยขนาดกลางผู้แทนวิทยาลัยในเครือไทย  – เทคกล่าวรายงาน
               - นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรตามลำดับ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 
               วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
               วิทยลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 
               - ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ
               - ประธานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
               - ประธานเดินทางกลับ
               - แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ
               - คณาจารย์ทุกสถาบันเข้าแถวแสดงความยินดีกับนักเรียนบริเวณลานโถง  ชั้นที่  1
               - ร่วมรับประทานอาหารว่างชั้นล่าง  อาคารอเนกประสงค์
               - แต่ละสถาบันนัดหมายเดินทางกลับ