กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงฯ ปีการศึกษา 2555

28 มี.ค. 2556

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย–เทค สถาบันการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1,017คน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556  ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

08.00 น.  -  นักศึกษารายงานตัว บริเวณชั้นล่าง  อาคารสยามบรมราชกุมารี
09.00 น.  -  นักศึกษาตั้งแถวพร้อมขึ้น ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
              – ถ่ายรูปหมู่
12.00 น.  - รับประอาหารกลางวัน
13.30 น.   - ผ่าน  GATE WAY   และ ซ้อมรับใบประกาศ
15.00 น.  - อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค
17.00 น.  - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร
              (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย / รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านขวา)                      
              – นางมาลินี  พุคยาภรณ์  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
              - นางรัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
              - นางสาวจรรยา  พุคยาภรณ์    นายชาติชาย  พุคยาภรณ์  เฝ้ารับเสด็จและถวายพวงมาลัย
              - เสด็จขึ้นชั้น 5 (โดยลิฟต์) 
              - เสด็จเข้าภายในห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
                (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
               - ประทับพระเก้าอี้
               - นางสาวจรรยา  พุคยาภรณ์   ถวายสูจิบัตร 
               - นายชาติชาย  พุคยาภรณ์  กราบทูลรายงาน
               – นางสาวนริศรา  ยะรังวงศ์  กราบทูลเบิกนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร
               – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานประกาศนียบัตร  ตามลำดับ
              วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
              วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  
              วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
              วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
              วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
              วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น  
              วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
              วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
              วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ                                        

               -   นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณ
               -   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
               พระราชทานพระโอวาท  (จบพระโอวาท ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
               -    เสด็จออกจากห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
               -    เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2  (โดยลิฟต์)
               -   ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการนักศึกษา (จำนวน 2 ชุด)                                
               -   ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก
               -    เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
               -   เสด็จกลับ
               (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

การแต่งกาย :  เครื่องแบบปกติขาว