ม.ศรีปทุม รับสมัคร นศ.จบ ปวส. ศึกษาต่อ ป.ตรี โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

27 มี.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้อย่างกว้างไกล ด้วยการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยการเทียบโอนหน่วยกิต  และมีการจัดการเรียนการสอนเสมือนหนึ่งเป็นการเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ในคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พ.ค. 56 พิเศษสุดสำหรับโรงเรียนในเครือจะ รับทุนการศึกษาสนับสนุนตลอดหลักสูตรสูงสุด 20,000 บาท ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม    เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน โดยได้มีทางเลือกให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับได้รับความรู้ต่อยอดจากระดับปวส. จนจบปริญญาตรี  ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยการเทียบโอนหน่วยกิต และมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเสมือนการเรียนในหลักสูตรต่อเนื่อง ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ที่จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตนั้น หากผู้สมัครได้สมัครเรียนในคณะ-สาขาตรงสาย ที่จบปวส.มาและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C ในหลักสูตร ปวส. จะใช้ระยะเวลาในการเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยประมาณ 2 ปี

พิเศษสำหรับผู้สมัครจากโรงเรียนในเครือไทย-เทคของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ ที่สมัครและลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 20,000 บาทและทุนสนับสนุน 10,000 บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 30 เมษายน 2556 *  ยกเว้นโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 10,000 บาท โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ผู้สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดของคณะ สาขาวิชาต่างๆ ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม www.spu.ac.th หรือโทร. 0 2579 1111 ต่อ 2121 – 2124