“แนวทางการบริหารค่าจ้าง”

27 มี.ค. 2556

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา เรื่อง การบริหารค่าจ้างอย่างไรให้ได้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม , คุณสุเนตร มีนสุขผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท DKSH จำกัด ,คุณวีณา ตันตยานนท์กุล ที่ปรึกษาHR มืออาชีพ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,คุณพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์รองประธานกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณสุมณฑา  ตันวงศ์วาล Country Human Resources Office ธนาคารซิตี้แบงค์ เป็นวิทยากร โดยมีดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/กิจการนักศึกษา  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติและผู้ร่วมสัมมนา ณ  ห้องออดิทรอเรี่ยม 1  อาคาร 40 ปี  ม.ศรีปทุม บางเขน