ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในส่วนภูมิภาค ปี 2556 พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา

20 มี.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีในส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา เปิดรับสมัครทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เปิดเผยว่า  ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค  5 ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โทร. 084-751-2907,086-448-2141 ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โทร. 084-751-2911, 086-968-5133 ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียน   สุราษฎร์ธานี โทร. 084-751-2911, 090-361-0300  ศูนย์จังหวัดตรัง โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง โทร. 084-751-2911, 089-728-9498  ศูนย์จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร. 084-751-2911, 086-966-8987

โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี 9 คณะและ 1 วิทยาลัย ใน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี  วิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์ และInternational Collage  

ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 4,000 บาท สำหรับผู้สมัครเรียนที่ทำการสมัครและยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2556 ทั้งนี้เงื่อนไขทุนสนับสนุนเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดของคณะ สาขาวิชาต่างๆ ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม www.spu.ac.th หรือโทร. 0 2579 1111