ม.ศรีปทุม ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเภททั่วไป แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

20 มี.ค. 2556

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเภททั่วไป แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ด้วยฝ่าพระบาททรงพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างไพศาล ในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประจำปีการศึกษา 2554  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระกรุณา ทรงอุทิศทั้งกำลังพระวรกายและกำลังทรัพย์ บรรเทาความทุกข์ และอำนวยสุข   เพื่อความอยู่ดีมีสุข  เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี  แก่ประชาราษฎร์มาโดยตลอด ทรงเป็นองค์อุปถัมภิกาโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน เพื่อให้การรักษาผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง  ทรงพระอุตสาหะเสด็จเยี่ยมผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์  ทรงเป็นกำลังสำคัญในโครงการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ทั้งประทานพระอนุเคราะห์แก่คนไข้โรคนี้หลายราย ประทานพระอนุญาตให้จัดตั้ง  “กองทุนพระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” และ“กองทุนพระวรราชาทินัดดามาตุสำหรับผู้ติดเอดส์   สภากาชาดไทย” และพระกรณียกิจอื่นอีกเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในฐานะที่ทรงริเริ่มและทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สภากาชาดไทย ที่ได้ช่วยทุเลาความทุกข์เดือดร้อนของราษฎรที่ประสบอุบัติภัย  ประจักษ์ชัดเจนถึง   พระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม
            ฝ่าพระบาททรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการ   เป็นพระกรณียกิจอันเกี่ยวกับการอำนวยประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ  ด้วยทรงพระปรีชาสามารถ  พระกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงสำเร็จทุกประการเสมอมา พระกรณียกิจที่กล่าวมา   ทรงใช้หลักวิชาที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์   กอรปด้วยพระคุณธรรม พระกรณียกิจทั้งปวงจึงสำเร็จเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  และประเทศชาติ  เป็นที่ประจักษ์ชัด   สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประทานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ประเภททั่วไป   แด่ใต้ฝ่าพระบาทเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฎแก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมสืบไป