“พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2554”

20 มี.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 ได้รับประทานพระอนุญาต จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานในพิธีฯ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 430 ราย  ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน