พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา2554

20 มี.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

19 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 ได้รับประทานพระอนุญาต จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานในพิธีฯ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 430 ราย  เวลา 15.00 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า โดยในปีการศึกษา 2554นี้ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเภททั่วไป แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในโอกาสเดียวกัน ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประเภททั่วไป แด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร     ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพล ฟูดส์ โพเซสซิ่ง จำกัด ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป, นายพงษ์เทพ สกุลคู กรรมการผู้จัดการบริษัท ออกัสท์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ประเภททั่วไป, นางสุพัตรา      จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประเภททั่วไป และนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานกรรมการบริษัท ฤทธา จำกัด และนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประเภททั่วไป

โดยผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับประทานปริญญาบัตรได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา บริหารการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สำหรับนักบริหาร (พญาไท) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สำหรับนักบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่  สาขาวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาผู้ประกอบการใหม่ สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและเฟรนไซส์ สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล สาขาวิชาโฆษณาและสื่อสารการตลาด สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต พลวัตและการจัดการองค์การ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในวันนี้มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน  และประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 แก่ดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 18 คน  มหาบัณฑิต จำนวน 377 คน  และบัณฑิต  จำนวน 30 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน  430 คน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปรับใช้สังคม มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวนกว่า 100,000 คน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดการเรียนการสอน 3วิทยาเขต และ 1 วิทยาคารคือ  บางเขน วิทยาเขตชลบุรี  วิทยาเขตขอนแก่น  และวิทยาคารพญาไท  ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น  89 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน  27 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน  53 หลักสูตรในคณะต่างๆ รวม 10 คณะ 2 วิทยาลัย  และสถาบันเทียบเท่าคณะ 5 สถาบัน โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 273คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน  2,016คน  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 26,223 คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น   28,512  คน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์ 02-579-1111ต่อ  1125, 1185