“ยกย่อง ครูแสนดี”

23 ก.พ. 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับคุณครูที่ได้รับการสรรหา และได้รับคัดเลือก ให้เป็นคุณครูแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูในการทำงานต่อไป  ในงานมอบเกียรติบัตร “ครูแสนดี” จัดโดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข  พุคยาภรณ์) ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค โดยมี ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานจัดโครงการฯ ณ  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน