พิธีมอบเกียรติบัตร “ครูแสนดี ประจำปี 2556

23 ก.พ. 2556

          มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “ครูแสนดี ประจำปี 2556”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นประธานในพิธีฯ ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  ซึ่งรางวัลครูแสนดีนี้ทำการคัดเลือกครูแสนดีของศิษย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 12 สถาบัน จำนวน  500  คน
ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวว่า ครูแสนดี ประจำปี 2556นี้ ทำการคัดเลือกครูผู้ที่เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน  เพื่อนครู  ชุมชนและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งลักษณะของครูแสนดีของศิษย์  จะต้องเป็นครูที่มีประวัติดีทั้งด้านความรู้  ความประพฤติ  ผลการสอน  ความขยันและมานะอดทน  และมีผลงานด้านนวัตกรรมที่นำมาช่วยการเรียนการสอน
ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูที่อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของครูอย่างแท้จริง  และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและศิษย์ให้ทำความดีตลอดไป

กำหนดการ
12.30 น. ผู้เข้ารับเกียรติบัตรครูแสนดีลงทะเบียน ณ บริเวณชั้น L อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
13.00 น. การฝึกซ้อม
14.00 น. – กล่าวรายงาน โดย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีทุม ในฐานะประธานจัดงานฯ
- มอบเกียรติบัตร และให้โอวาท โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เสร็จพิธี ถ่ายภาพหมู่ผู้ได้รับประกาศเกียรติบัตร

สอบถามเพิ่มเติม มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1332