“วันเกียรติยศแห่งความภูมิใจ”

22 ก.พ. 2556

สำนักงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดงานวันเกียรติยศ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เป็นตัวอย่างแห่งการทำความดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆได้รับการคัดเลือกจำนวนกว่า 500 คน  ได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรครั้งนี้   ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน