“แสดงมุทิตา”

30 ม.ค. 2556

ผศ.ดร. พลเอกเสรี  พุกกะมาน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร.,ราชบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เจ้าคณะภาค 2, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในวโรกาสได้รับพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง