“เรียนรู้คุณธรรม พระพุทธศาสนา”

30 ม.ค. 2556

ผศ.ดร.พลเอกเสรี  พุกกะมาน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม” โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชา HUM 124 พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม เข้าร่วมฟังบรรยาย  ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม