“สร้างองค์ความรู้ สู่จินตนาการ Animation”

30 ม.ค. 2556

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยความร่วมมือกับสถาบันเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดสัมมนา ในหัวข้อ Animation education,Works of Cal Art. โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Maureen Furniss จาก Experimental Animation and Character Animation  School of Film/Video  , California Institute of the  Arts สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และบริษัทชั้นนำด้านAnimation  อาทิ  Imagimax studio , The monk studio และ B-Boy studio  ณ  Auditorium2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน