แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

30 ม.ค. 2556

ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์  อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการพิจารณาผลงานวิจัยทุนสนับสนุนโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมชื่อ “โครงการ Black Smile : เครื่องผลิตถ่านกัมมันต์ คุณภาพสูงสำหรับดูดซับก๊าซพิษ (P11-EN-55-06-013)”เพื่อนำไปประยุกต์ในเชิงพาณิชย์  โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)