ม.ศรีปทุม ปรับปรุงคณะและสาขาวิชาใหม่ เปิดรับ นศ.ปริญญาตรี 2556 รับกระแสAEC

29 ม.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบรับกระแส AEC ก้าวสู่การแข่งขันอย่างไร้พรมแดนในอนาคต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. พิเศษสำหรับผู้สมัครและลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 4,000 บาท* (*การมอบทุนเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ย้ำวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษารับกระแส AEC สู่ประชาคมอาเซียน 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคม โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการปรับปรุงคณะและสาขาวิชาใหม่ ซึ่งปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ   และตลาดแรงงาน เพื่อให้ทันต่อการก้าวสู่การแข่งขันอย่างไร้พรมแดนในอนาคต ปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ ได้แก่Sripatum International College Bachelor of  Arts  International Business Communication, English and Chinese for Business Communication, Marketing Communication and Media และ Bachelor Of Business Administration  International Hospitality Management  คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบัญชี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  และสาขาวิชาธุรกิจการบิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนเมชัน  สาขาวิชาการออกแบบการฟิก  สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม  และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการเตรียมพร้อมกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมไม่ได้ผลิตบัณฑิตออกไปเพื่อเป็นบัณฑิตของประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ต้องผลิตให้เป็นบัณฑิตสากล สร้างคนให้เป็นผู้นำ ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้กับบัณฑิตจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นบัณฑิตคุณภาพพร้อมรับใช้สังคมต่อไป

            สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน หรือต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โทร. 0 2561 2222  ต่อ 2121-4 , มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท โทร. 0 2298 0181-3  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โทร. 0 3874 3690 และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โทร. 09 0983 1690 และสมัครออนไลน์ ได้ที่  www.spu.ac.th