“รางวัลถ้วยพระราชทาน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง”

25 ธ.ค. 2555

นางสาวมนันยา  คุปะตะธรรม และนายคีรเทพ  จันทร์รังสี   นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม   คว้ารางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง และรางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย  ในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  ๑๓  จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา     ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี