“เหรียญรางวัลพระราชทาน การศึกษาดีเด่น”

25 ธ.ค. 2555

นายทวีชัย ว่องวรพรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณรางวัลการศึกษาดีเด่น คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเหรียญรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณรางวัลการศึกษาดีเด่น