ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ภาค2/2555

14 ธ.ค. 2555

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium 1  ชั้น 14  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน

กำหนดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

  เวลา                          หัวข้อ
 12.45 น.  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนและรับเอกสาร เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ
 13.00 น.  นางสาวอุไรวรรณ ประทีป ณ ถลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
 13.15 น.  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวชีแจ้งในหัวข้อกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และอรรถาธิบายหลักปรัชญาของหาวิทยาลัยศรีปทุม
 13.45 น.  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวชี้แจง ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากร”
 14.15.น  ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ กล่าวชี้แจงในหัวข้อ “แนะนำการเรียนการสอนสถานที่ และการใช้ชีวิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม”
 14.45 น.  รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิตกล่าวชี้แจงใน หัวข้อ ”รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร”
 15.30 น. เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ซักถามในประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ
 16.00 น.  สิ้นสุดการปฐมนิเทศ