“แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ครั้งที่ 5”

13 ธ.ค. 2555
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (The 5th High School and Vocational Diploma Student Public Speaking Contest) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนภัสวรรณ กุญแจนาค โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชนัญชิดา แสงอร่าม โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชนกานต์ ศิริสุโขดม โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
รางวัลชมเชย นางสาวกานต์มณี พงศ์ติยะไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รางวัลชมเชย นางสาว ปรัสรา จักขุจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี