“ทัศนศึกษาเมืองเวียงจันทร์ มนต์เสน่ห์ของเมืองลาว”

7 ธ.ค. 2555

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมพิเศษนำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 200 คน  ขึ้นเครื่องบิน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG944 เพื่อศึกษาดูงาน  ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว  จำนวน 2 คืน 3 วัน  โดยเข้าเยี่ยมชมสถานที่ พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ อนุสาวรีย์ประตูชัย หอพระแก้ว ตลาดเช้า  ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานจริงบนเครื่องบิน เบื้องหลังการทำงานด้านแอร์โฮสเตส การวางตัว ฝึกการใช้ภาษาที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน  คณะศิลปศาสตร์