“ศึกษาดูงาน ด้านกิจการนักศึกษา”

29 พ.ย. 2555

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี และอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารจาก ASIA – PACIFIC INTERNATIONAL UNIVERSITY ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา  ณ ห้อง Board Room อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม